Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce.
Strona internetowa jest częściowo zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie z standardami W3C i WCAG 2.1.
Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych.
Zgodności ze standardami - HTML 5 - WCAG 2.1 (poziom AA)
Wygląd strony
 serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 możliwa zmiana wielkości czcionki,  zastosowano prawidłowy kontrast,
 konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden wzorzec,
 nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2021r. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej poprzez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor Zespołu Irena Pachołek, sekretariat@zporozmierka.strzelceopolskie.edu.pl,
kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 77 4636395.
Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowego dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przestawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewniania dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpanie wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ Dostępność architektoniczna Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce – Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce znajdują się na parterze, na I piętrze i na II piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście główne od strony ulicy ze schodami jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce – Przedszkola Publicznego w Rozmierce znajdują się na parterze i I piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście – główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce – Przedszkola Publicznego w Rozmierce – znajdują się na parterze i na piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście - główne bez schodów. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły i budynkach przedszkoli. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’ ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce nie jest zatrudnia osoba posługująca się językiem migowym. W Przedszkolu Publicznym w Rozmierce nie jest zatrudniona osoba posługująca się językiem migowym.
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw w Zespole Placówek Oświatowych w Rozmierce.
1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona ze względu na ochronę wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze wzglądu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Kontakt z Zespołem Placówek Oświatowych w Rozmierce za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji
: • Korzystanie z poczty elektronicznej: sekretatriat@zporozmierka.strzelceopolskie.edu. pl,
• Korzystanie z telefonu: 77/4636395.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Magdalena Słotwińska (2021-03-11 15:20:37)
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Słotwińska (2021-04-22 15:38:16)
Liczba odwiedzin: 1257
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij